Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 901-909


ANALIZA PONAŠANJA SIDARA U SIDRIŠNOJ ZONI USLED DEJSTVA ZEMLJOTRESA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.121
UDK: 624.137.6:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Prokić, Aleksandar; Mrđa, Nataša; Zlatanović, Elefterija
 
 Rezime:
 U radu je prikazan uticaj dejstva zemljotresa u sidrišnoj zoni, kod tunelskih konstrukcija ojačanih ekspanzionim sidrima. Rešenja su dobijena na osnovu pretpostavki da se radi o duboko položenom, kružnom tunelu u homogenoj i izotropnoj stenskoj masi. Pri modeliranju je pretpostavljeno ravno stanje deformacija i elastične osobine stenske mase. Analiziran je uticaj zemljotresa na pomeranja kotve ekspanzionog sidra, u prvom slučaju bez sadejstva stenske mase i tela sidra, a u drugom slučaju sa modeliranim kontaktom koji simulira sadejstvo tj. trenje.
 
 Ključne reči:
 Tunel, ekspanziona sidra, zemljotres, stenska masa, numeričko rešenje