Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 849-858


КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ЛЕТЕЋЕГ ПЕПЕЛА, И ЊЕГОВА УЛОГА У ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.115
UDK: 666.973.2:502.17
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Драгаш, Јелена; Маринковић, Снежана; Игњатовић, Иван; Тошић, Никола
 
 Резиме:
 Одрживост је принцип који је од великог значаја за будућност Земље и развој човечанства. Бетон је грађевински материјал који се у свету користи у највећим количинама. Много је разлога због којих индустрија бетона није у складу са одрживим развојем: користи велике количине природних материјала, производња портланд цемента значајно учествује у укупној емисији угљен-диоксида у атмосферу, већина бетона има ограничену трајност. Досадашња истраживања су допринела коришћењу различитих нус продуката разних индустрија која имају пуцоланска својства као делимичне замене за цемент. Један од најчешће коришћених нус продуката је летећи пепео - отпад који настаје сагоревањем угља у термоелектранама. Додатак летећег пепела бетону и замена цемента летећим пепелом до 30% доприноси бољој уградљивости, мањој порозности и већој трајности. У овом раду је дат је кратак преглед литературе о бетонима који садрже летећи пепео као 30% до 70% замене цемента – бетони са високим садржајем летећег пепела. Разматрани су механизми у бетонима са летећим пепелом који доводе до смањења потребне воде, повећања уградљивости и трајности.
 
 Кључне речи:
 Бетони са високим садржајем летећег пепела, mеханичке карактеристике, трајност, цемент