Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 849-858


KARAKTERISTIKE BETONA SA VISOKIM SADRŽAJEM LETEĆEG PEPELA, I NJEGOVA ULOGA U ODRŽIVOM RAZVOJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.115
UDK: 666.973.2:502.17
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dragaš, Jelena; Marinković, Snežana; Ignjatović, Ivan; Tošić, Nikola
 
 Rezime:
 Održivost je princip koji je od velikog značaja za budućnost Zemlje i razvoj čovečanstva. Beton je građevinski materijal koji se u svetu koristi u najvećim količinama. Mnogo je razloga zbog kojih industrija betona nije u skladu sa održivim razvojem: koristi velike količine prirodnih materijala, proizvodnja portland cementa značajno učestvuje u ukupnoj emisiji ugljen-dioksida u atmosferu, većina betona ima ograničenu trajnost. Dosadašnja istraživanja su doprinela korišćenju različitih nus produkata raznih industrija koja imaju pucolanska svojstva kao delimične zamene za cement. Jedan od najčešće korišćenih nus produkata je leteći pepeo - otpad koji nastaje sagorevanjem uglja u termoelektranama. Dodatak letećeg pepela betonu i zamena cementa letećim pepelom do 30% doprinosi boljoj ugradljivosti, manjoj poroznosti i većoj trajnosti. U ovom radu je dat je kratak pregled literature o betonima koji sadrže leteći pepeo kao 30% do 70% zamene cementa – betoni sa visokim sadržajem letećeg pepela. Razmatrani su mehanizmi u betonima sa letećim pepelom koji dovode do smanjenja potrebne vode, povećanja ugradljivosti i trajnosti.
 
 Ključne reči:
 Betoni sa visokim sadržajem letećeg pepela, mehaničke karakteristike, trajnost, cement