Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 741-741


САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ, АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПАРАДОКСИ ХИДРОЛОШКЕ НАУКЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.099
UDK: 556.012
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радић, Зоран М.
 
 Резиме:
 У раду је дат сажети приказ развоја главних под-дисциплина Инжењерске Хидрологије (Хидрометрије, Параметарске хидрологије, Стохастичке хидрологије, Урбане хидрологије, Компаративне хидрологије и Еко-хидрологије) током задње 4 деценије. Више пажње посвећено је тренутно актуелној теми Глобалних климатских промена, специфичности Урбане хидрологије на простору Војводине, као и разматрањима везаним за проблем образовања хидротехничких инжењера. Кроз приказ развоја и тумачења појединих области дат је преглед репрезентативних референци аутора из цитираних области, као и лични став аутора о актуелним темама.
 
 Кључне речи: