Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 741-741


SAVREMENE METODE, AKTUELNI PROBLEMI I PARADOKSI HIDROLOŠKE NAUKE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.099
UDK: 556.012
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radić, Zoran M.
 
 Rezime:
 U radu je dat sažeti prikaz razvoja glavnih pod-disciplina Inženjerske Hidrologije (Hidrometrije, Parametarske hidrologije, Stohastičke hidrologije, Urbane hidrologije, Komparativne hidrologije i Eko-hidrologije) tokom zadnje 4 decenije. Više pažnje posvećeno je trenutno aktuelnoj temi Globalnih klimatskih promena, specifičnosti Urbane hidrologije na prostoru Vojvodine, kao i razmatranjima vezanim za problem obrazovanja hidrotehničkih inženjera. Kroz prikaz razvoja i tumačenja pojedinih oblasti dat je pregled reprezentativnih referenci autora iz citiranih oblasti, kao i lični stav autora o aktuelnim temama.
 
 Ključne reči: