Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 725-731


РЕТЕНЗИОНИ БАЗЕНИ СА РАСТЕРЕТНИМ ПРЕЛИВИМА У КОМБИНОВАНОМ КАНАЛИСАЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.097
UDK: 628.211(497.113Нови Сад)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Туленчић, Миленко; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
 
 Резиме:
 У раду се разматра примена растеретних прелива, пумпних станица и ретензионих базена, у циљу стабилизације рада ППОВ-а и канализационих система са узимањем у обзир потребног нивоа заштите реципијента. Ретензиони базени су објекти у склопу канализационих система, који служе за за заштиту реципијента и прихват вршних протока. У оквиру рада извршена је примена рада ретензиониг базена за канализациони слив града Новог Сада применом софтверског пакета EPASWMM5.0.
 
 Кључне речи:
 Ретениони базен, комбиновано каналисање