Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 725-731


RETENZIONI BAZENI SA RASTERETNIM PRELIVIMA U KOMBINOVANOM KANALISANJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.097
UDK: 628.211(497.113Нови Сад)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tulenčić, Milenko; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
 
 Rezime:
 U radu se razmatra primena rasteretnih preliva, pumpnih stanica i retenzionih bazena, u cilju stabilizacije rada PPOV-a i kanalizacionih sistema sa uzimanjem u obzir potrebnog nivoa zaštite recipijenta. Retenzioni bazeni su objekti u sklopu kanalizacionih sistema, koji služe za za zaštitu recipijenta i prihvat vršnih protoka. U okviru rada izvršena je primena rada retenzionig bazena za kanalizacioni sliv grada Novog Sada primenom softverskog paketa EPASWMM5.0.
 
 Ključne reči:
 Retenioni bazen, kombinovano kanalisanje