Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 291-296


ПРОЈЕКТОВАЊЕ РЕШЕТКАСТИХ СТУБОВА ЗА ВИСОКОНАПОНСКЕ ВОДОВЕ ПРЕМА ЕN 50341
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.038
UDK: 621.315.66:624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђуричић, Ђорђе; Лучић, Душко; Арсовић, Драгослав
 
 Резиме:
 На примеру решеткастог далеководног стуба извршена је анализа дејства ветра на елементе стуба према важећем европском стандарду "EN 50341: Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV" са одговарајућим националним анексом. Дејство ветра је анализирано према општем и емпиријском принципу прорачуна. За емпиријски принцип прорачуна коришћен је национални анекс Немачке. Упоредном анализом покушано je боље сагледати утицај одабраног приступа прорачуну на резултате прорачуна, а све у циљу одабира исправне и применљиве методологије прорачуна у будућем Националном анексу у Црној Гори.
 
 Кључне речи:
 Надземни електроенергетски водови, Решеткасте конструкције, Еврокодови, ветар