Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 291-296


PROJEKTOVANJE REŠETKASTIH STUBOVA ZA VISOKONAPONSKE VODOVE PREMA EN 50341
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.038
UDK: 621.315.66:624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đuričić, Đorđe; Lučić, Duško; Arsović, Dragoslav
 
 Rezime:
 Na primeru rešetkastog dalekovodnog stuba izvršena je analiza dejstva vetra na elemente stuba prema važećem evropskom standardu "EN 50341: Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV" sa odgovarajućim nacionalnim aneksom. Dejstvo vetra je analizirano prema opštem i empirijskom principu proračuna. Za empirijski princip proračuna korišćen je nacionalni aneks Nemačke. Uporednom analizom pokušano je bolje sagledati uticaj odabranog pristupa proračunu na rezultate proračuna, a sve u cilju odabira ispravne i primenljive metodologije proračuna u budućem Nacionalnom aneksu u Crnoj Gori.
 
 Ključne reči:
 Nadzemni elektroenergetski vodovi, Rešetkaste konstrukcije, Evrokodovi, vetar