Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 213-218


РЕКОНСТРУКЦИЈА ТАВАНА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СУБОТИЦИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.028
UDK: 69.052.32(497.11Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Тешановић, Анико; Табаковић, Драгана; Ковач Стрико, Јосип
 
 Резиме:
 Градско језгро Суботице углавном чине објекти изграђени почетком XX века. Све их карактеришу пространи, атрактивни тавански простори који се релативно лако могу претворити у корисне просторе различитих намена. Да би се то постигло, неопходна је реконструкција постојеће међуспратне конструкције. Уз адекватну примену спрегнутих плоча и челика, то се веома једноставно може извести, а да при томе повећање оптерећења услед нове конструкције и корисног оптерећења буде незнатно и не изискује потребу за ојачавањем постојећих зидова и темеља. Овакав приступ је кориштен при изради пројекта реконструкције тавана Градског музеја у Суботици за потребе пренамене у изложбени простор. Поред незнатног повећања оптерећења објекта, веома лако се постигло извођење потребних денивелација пода уз минималне захвате на постојећој међуспратној и кровној конструкцији.
 
 Кључне речи:
 Реконструкција, међуспратна конструкција, спрегнута плоча, растерећење