Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 22, 2013.год., стр. 67-77


АНАЛИЗА ГРАНИČНЕ НОСИВОСТИ ДУГЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ ПОЛИЕДАРСКЕ ЉУСКЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.006
UDK: 624.074 : 624.046
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Милашиновић, Драган; Живанов, Жарко
 
 Резиме:
 Армиранобетонска полиедарска љуска распона 30м димензионисана је на основу пресечних утицаја одређених применом метода коначних трака уз претпоставку линеарног понашања конструкције. Крива лома карактеристичних пресека приказана је на дијаграмима интеракције, конструисаним за радне дијаграме бетона и челика према Еврокоду 2 и реолошко-динамичкој аналогији. Применом хармонијски спојеног метода коначних трака, сукцесивним повећањем оптерећења одређено је оптерећење при којем долази до лома карактеристичних пресека. Поређењем глобалних коефицијената сигурности карактеристичних пресека добијених на основу линеарне и геометријски нелинеарне анализе показало се да, у већини случајева, линеарна анализа даје резултате на страни сигурности у односу на резултате анализе засноване на претпоставци о геометријски нелинеарном понашању конструкције. Међутим, овај закључак се не сме генерализовати, јер лом појединих пресека овако димензионисане конструкције, како показују резултати нелинеарне анализе, наступа већ при оптерећењу које је само 30% веће од експлоатационог.
 
 Кључне речи:
 Армирани бетон, полиедарска љуска, метод коначних трака, глобални коефицијенти сигурности.