Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 67-77


ANALIZA GRANIČNE NOSIVOSTI DUGE ARMIRANOBETONSKE POLIEDARSKE LJUSKE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.006
UDK: 624.074 : 624.046
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica; Milašinović, Dragan; Živanov, Žarko
 
 Rezime:
 Armiranobetonska poliedarska ljuska raspona 30m dimenzionisana je na osnovu presečnih uticaja određenih primenom metoda konačnih traka uz pretpostavku linearnog ponašanja konstrukcije. Kriva loma karakterističnih preseka prikazana je na dijagramima interakcije, konstruisanim za radne dijagrame betona i čelika prema Evrokodu 2 i reološko-dinamičkoj analogiji. Primenom harmonijski spojenog metoda konačnih traka, sukcesivnim povećanjem opterećenja određeno je opterećenje pri kojem dolazi do loma karakterističnih preseka. Poređenjem globalnih koeficijenata sigurnosti karakterističnih preseka dobijenih na osnovu linearne i geometrijski nelinearne analize pokazalo se da, u većini slučajeva, linearna analiza daje rezultate na strani sigurnosti u odnosu na rezultate analize zasnovane na pretpostavci o geometrijski nelinearnom ponašanju konstrukcije. Međutim, ovaj zaključak se ne sme generalizovati, jer lom pojedinih preseka ovako dimenzionisane konstrukcije, kako pokazuju rezultati nelinearne analize, nastupa već pri opterećenju koje je samo 30% veće od eksploatacionog.
 
 Ključne reči:
 Armirani beton, poliedarska ljuska, metod konačnih traka, globalni koeficijenti sigurnosti.