Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 159-171


KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA DRŽAVNIH PUTEVA - KOMPARATIVNA ANALIZA REGULATIVE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.015
UDK: 625.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grujić, Žarko; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Pravilan razvoj i funkcionisanje države je nemoguće uspostaviti bez prateće infrastrukture. Putna mreža, kao jedan od elemenata saobraćajne infrastrukture, je direktan pokazatelj stepena razvoja i kao takva mora da ima definisana pravila pod kojima je vlasnik (upravljač) može staviti u upotrebu, ali i pravila namenjena korisnicima. Pošto je put objekat koji se oblikuje prema potrebama korisnika i sredine u kojoj se nalazi, istovremeno i menjajući tu sredinu, uz sebe veže širok spektar karakteristika po kojima je moguće izvršiti podelu. Smisao podele jeste da se u grupe svrstaju svi putni potezi koji imaju isti uticaj na globalni sistem putna mreža-razvoj države. Zbog toga se u regulativi svake države definišu kriterijumi po kojima se vrši proces klasifikacije. Za razliku od klasifikacije gde postoji više različitih podela, kategorizacija daje samo jednu. Ova podela proizilazi iz istih kriterijuma koji su korišćeni u klasifikovanju, s tom razlikom što se za kategorisanje posmatra njihov pojedinačan uticaj na saobraćajni, društveni i ekonomski sektor jedne države. U radu se prikazuju načini klasifikacije i kategorizacije putne mreže u nekoliko država nastalih raspadom Jugoslavije, te provodi njihova komparativna analiza, sa ciljem da se utvrde sličnosti i razlike, kao i posledice po način upravljanja, odnosno definisanja prioriteta kod ulaganja sredstava, održavanja, eksploatacije i povezivanja sa susednim državama.
 
 Ključne reči:
 funkcija putne mreže, javni putevi, državni putevi, klasifikacija puteva, kategorizacija puteva