Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 345-353


EKSPERIMENTALNA ANALIZA POMERANJA JEZGRA VISOKIH ZGRADA - UKRUĆENA POPREČNIM GREDAMA - POMOĆU PLEKSIGLAS MODELA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.33
UDK: 624.072.2:539.385
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak za eksperimentalno određivanje horizontalnog pomeranja tačke modela izrađenog od pleksiglasa usled dejstva horizontalne sile. Geometrija modela je srazmerna geometriji numeričkog primera koji je uzet u radovima mnogih autora za analizu jezgra visokih zgrada. Ovo ispitivanje nudi mogućnost eksperimentalne analize armirano-betonskog jezgra - ukrućenog poprečnim gredama na nivoima spratova - na uticaje horizontalnog opterećenja od seizmičkih sila i dejstva vetra. Rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim pomoću MKE i pokazuju značajno slaganje.
 
 Ključne reči:
 eksperimentalni model, jezgro visokih zgrada, tankozidni nosači, torzija