Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 285-295


NUMERIČKA ANALIZA ŠTAPA PREMA TEORIJI KONAČNIH DEFORMACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.27
UDK: 624.071.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Demirović, Besim; Osmić, Nedim; Muratović, Edin
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak numeričkog modeliranja geometrijske nelinearnosti štapa. Proračun presječnih sila, pomjeranja i obrtanja čvorova je urađen iterativnim metodama na deformisanom sistemu. Opisanim postupkom ravnotežno stanje se uspostavlja u konačnom položaju štapa. U procesu deformacije javlja se prirast presječnih sila i deformacija štapa. Prikazanim metodama proračuna modelira se geometrijska nelinearnost sa konstantnom i promjenjivom krutosti poprečnog presjeka štapa. Proračuni su urađeni numerički, a rezultati kontrolisani primjenom programskog paketa SCIA. Kroz numeričke primjere je prezentiran postupak proračuna i izvršena analiza rezultata.
 
 Ključne reči:
 Teorija konačnih deformacija, geometrijska nelinearnost štapa