Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 91-99


SEIZMIČKI PRORAČUN I KONSTRUKCIJSKO OBLIKOVANJE VIŠESPRATNIH OBJEKATA GRAĐENIH U UNAKRSNO LAMELIRANOM DRVETU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.08
UDK: 624.011.1.042.7:691.116
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvetković, Radovan; Stojić, Dragoslav; Marković, Nemanja
 
 Rezime:
 Početak novog milenijuma doneo je revoluciju u primeni drveta kao materijala za gradnju konstrukcija višespratnih objekata različite namene. Unakrsno lamelirano drvo (CLT-cross laminated timber) je inovativni proizvod na bazi drveta koji omogućava konstrukcijsko oblikovanje višespratnih objekata uz niz prednosti od kojih se izdvaja njegovo aseizmičko ponašanje. U ovom radu date su osnove seizmičke analize višespratnih objekata izvedenih u konstrukciji od unakrsno lameliranog drveta, način oblikovanja veza konstrukcijskih elemenata u skladu sa odgovarajućim seizmičkim opterećenjem i pregled specifičnih parametara koji su deo proračuna, a zasnovani su na određenim eksperimentalnim opservacijama.
 
 Ključne reči:
 unakrsno lamelirano drvo, konstrukcijski detalji, seizmička analiza.