Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 27-44


MODELI ZA PREDVIĐANJE SKUPLJANJA BETONA - PREGLED, KLASIFIKACIJA I POREĐENJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.02
UDK: 666.972:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica
 
 Rezime:
 Pri proceni budućeg ponašanja projektovane betonske konstrukcije poseban značaj imaju podaci o vremenskom razvoju dilatacija usled skupljanja betona. Izbor odgovarajuće metode i modela za predviđanje skupljanja betona uticaće na tačnost procene, ali i na trajanje i cenu projektovanja. Da bi se olakšao ovaj izbor, u radu su pregledno prikazane oblasti primene, parametri koje uzimaju u obzir, klasifikacija i osnovne jednačine za četiri često koriš-ćena modela za predviđanje skup-ljanja betona: ACI 209, GL 2000, MC 2010 i B4. Upoređeni su i komentarisani rezultati dobijeni primenom ovih modela na nekoliko primera iz literature.
 
 Ključne reči:
 Beton, skupljanje, modeli, klasifikacija, poređenje