Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 615-627


INTERVJU SA ARHITEKTUROM: SLUČAJ RIČARDA SERE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.061
UDK: 72.711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vujičić, Lejla
 
 Rezime:
 Za mnoge početak 20. veka je obeležio kulminaciju u borbi različitih polja ljudskog znanja u kompetentnosti da iznesu istinu. Ovaj fenomen je diskutovan u mnogo navrata i bio je specifična polazna tačka za fenomenologiju; činilo se da su nauka, instrumentalno razmišljanje i estetska diferencijacija pretvorili sliku sveta u prostor dominaran logosom. Ideja funkcije i razmatranje arhitekture kao formalne vežbe nastale kao produkt ovakvog razmišljanja, poduprte naučnim I filozofksim projektima, obezbedile su arhitekturi određenu socijalnu validnost. Ovaj rad diskutuje način na koji urbani radovi američkog umetnika Ričarda Sere postavljaju pitanje funkcije i redefinišu pojam prostora u kontekstu arhitekture i kreiraju specifične uslove okruženja koja su u konstantnom odnosu sa arhitekturom. Nekad u odnosu slaganja, nekad u suprotnosti, ali uvek kreirajući ono što on naziva „prostor ponašanja“: prostor koji konstanto zahteva posmatračev angažman. Jednom kada je odbio tradicinalnu skulpturu kao mogućnost u svom radu i odlučio da se odnosi prema istorijskim pretečama na ne-reprezentativni način, Sera se značajno približio jeziku arhitekture. Za nas je značajno da u ovom radu pokažemo na koji način njegov rad doprinosi pojmu arhitekture kao događaja, akcije, arhitekture koja ide iznad funkcionalnih zahteva i približava se iskustvenom razumevanju prostora kroz pokret, nešto čemu veliki deo savremene arhitektonske produkcije teži.
 
 Ključne reči:
 Ričard Sera, Skulotura, Forma, Arhitektura