Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 487-484


PROTIVPOŽARNE ZAVJESE I POŽARNA SEKTORIZACIJA U ZGRADAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.048
UDK: 614.841.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hodžić, Nedim; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 U skladu sa razvojem arhitektonskih zahtjeva u projektovanju zgrada, primjena aktivnih mjera zaštite od požara se takođe razvijala, čineći objekte funkcionalnijim i sigurnijim. Cilj ovih sistema je da maskimizira slobodu u projektovanju otvorenih prostora, uz istovremeno minimiziranje mogućnosti razvoja požara u objektima. Sistem protivpožarnih zavjesa je prisutan od osamdesetih godina prošlog vijeka, a razvio se od barijera za dim ka požarno otpornim barijerama. Ovaj sistem predstavlja aktivnu mjeru zaštite od požara, ali uvijek u sadejstvu sa drugim komplementarnim sistemima zaštite od požara. Protivpožarne zavjese se aktiviraju po aktiviranju vatrodojavnog sistema, kreirajući požarni sektor, te na taj način sprečavaju razvoj požara u objektu. Primjena ovog sistema je višestruka. Primjenjuje se u specifičnim vrstama objekata ili specifičnim dijelovima objekata, kao npr. kod otvorenog prostora između spratova. Najčešće se primjenjuje kod otvorenog plana, gdje fizičke barijere, kao npr. zidovi, stvaraju probleme u fleksibilnosti prostora i samoj njegovoj upotrebi. Aerodromi, javne garaže, bolnice, muzeji, pozorišta i druge kulturne institucije, sportske dvorane kao i mnoge druge vrste objekata su samo neki od primjera, gdje ovaj sistem značajno doprinosi zaštiti od požara, ali i slobodi projektanta u arhitektonskim projektovanju. Veoma značajan aspekt ovog sistema se ogleda u njegovoj primjeni. Primjenjuju se u objektima u cilju formiranja požarnog sektora, ali takođe se primjenjuju i za vanjsku upotrebu na fasadama, onemogučujući prenos i širenje požara sa jednog objekta na drugi. Sistem je u potpunosti integriran i nevidljiv u enterijeru i eksterijeru, ukoliko je odgovarajuće osmišljen, projektovan i primjenjen. Fokus ovog rada je da naglasi projektantske mogućnosti i primjenu sistema protivpožarnih zavjesa u zgradama.
 
 Ključne reči:
 Požarni sektor, Protivpožarne zavjese, Otvoreni plan