Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 469-477


JAVNI MEĐU-PROSTORI POSTSOCIJALISTIČKIH NASELJA: STUDIJA SLUČAJA LIMANA 3 U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.046
UDK: 712.25:728.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Škorić, Stefan; Krklješ, Milena; Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 U periodu između dva svetska rata, a posebno nakon Drugog svetskog rata, Novi Sad se transformisao kroz intenzivnu izgradnju industrijskih postrojenja i stambenih naselja, naročito u oblasti Limana. Iako se grad istorijski suočavao sa ozbiljnim morfološkim i funkcionalnim promenama, većina izgrađenih oblasti je ostala bez smišljenog skupa javnih prostora. Novoizgrađena stambena naselja imaju istaknut problem sa nedostatkom javnih prostora namenjenih socijalizaciji, sa zatvorenim fasadama bez relacije sa aktivnostima na trotoaru, očiglednim nedostatkom veze sa rekom Dunav, itd. Sa druge strane, post-socijalistički period je ostavio bogato industrijsko nasleđe i neiskorišćene javne prostore u ovom području sa mogućnošću ponovne upotrebe. Prva industrijska zona u Novom Sadu, izgrađena oko nekadašnjeg industrijskog kompleksa Petar Drapšin na Limanu 3, bila je napuštena i zapuštena decenijama, sve dok nije ponovo iskorišćena kao prostor za razne javne aktivnosti, podupirujući Novi Sad u razvoju kulturnih i kreativnih resursa grada. Nedavni razvoj kreativnih industrija kroz ponovnu upotrebu napuštenih industrijskih objekata ukazuje na postojanje neadekvatnih javnih među-prostora ovih kompleksa. Istraživanje je orijentisano ka studiji slučaja Limana 3, kroz opservaciju i valorizaciju javnih među-prostora sa potencijalom i mogućnostima ponovnog korišćenja, da bi se razmotrilo kako se postsocijalističko nasleđe može iskoristiti u transformaciji takvih prostora. Cilj studije je da iskoristi uočene potencijale javnih među-prostora Limana 3, i da ponovo učini ove prostore javnom „pozornicom“ društvenog života grada kroz njihov budući razvoj.
 
 Ključne reči:
 javni prostor, prenamena prostora, Liman, Novi Sad