Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 45-56


ANALIZA VEGETACIONOG INDEKSA SEMBERIJE OBRADOM SATELITSKOG SNIMKA U SOFTVERSKOM PROGRAMU IDRISI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.003
UDK: 528.425:581.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Dijana; Požar, Tea
 
 Rezime:
 Analiza prostora Semberije i njenog vegetacionog indeksa u ovom radu urađena je analizom Landsat satelitskog snimka i njegovom obradom u softveru Idrisi. Jednim pravim kolor kompozitom i sa tri lažna kolor kompozita različitih spektralnih kanala dobijene su različite kombinacije boja koje predstavljaju stanje ovog prostora. Takođe, preko softvera Idrisi je urađen vegetacioni indeks NDVI, koji se koristi za analizu oštećene i bolesne vegetacije. Dobijeni rezultati satelitskog snimka nam daju uvid u stanje vegetacionog pokrivača prostora Semberije, a takođe i mogućnosti za poboljšanje.
 
 Ključne reči:
 satelitski snimak, Idrisi, Semberija, vegetacija