Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 21-44


PRIMENA TOPSIS METODE ZA RANGIRANJE KATASTARSKIH OPŠTINA U PROCESU KOMASACIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.002
UDK: 332.262
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Ninkov, Toša; Trifković, Milan; Marinković, Goran; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Komasacija zemljišta predstavlja efikasan alat za upravljanje zemljištem, koji ima za cilj obezbeđivanje efikasnije i ekonomičnije poljoprivredne proizvodnje, što direktno utiče na razvoj i prosperitet lokalnih zajednica u kojima se komasacioni projekti realizuju. Komasacioni projekti su veoma zahtevni, kako po obimu radova, tako i po količini finansijskih sredstava koja se ulažu. Imajući u vidu kompleksnost samog projekta, ciljeve i dobiti koji se realizacijom projekta postižu i veoma velika novčana sredstva koja se izdvajaju, dolazimo do zaključka da je veoma važno izvršiti adekvatan izbor opština i katastarskih opština kojima treba dati prioritet za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom. Predmet istraživanja ovog rada jeste višekriterijumska TOPSIS metoda sa akcentom na različitim načinima subjektivnog i objektivnog ocenjivanja težina definisanih kriterijuma. Cilj istraživanja je utvrditi uticaj različitih načina određivanja težinskih koeficijenata i na osnovu njih, primenom TOPSIS metode, izvršiti rangiranje KO za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom u Opštini Ruma i utvrditi koje metode daju najsličnije rezultate, odnosno kojim katastarskim opštinama na teritoriji Opštine Ruma treba dati prioritet za pokretanje i realizaciju komasacionih projekata. Samim tim, krajnji cilj istraživanja jeste postizanje korektnosti i objektivnosti u procesu davanja prioriteta katastarskim opštinama za pokretanje postupka komasacije.
 
 Ključne reči:
 komasacija, komasacioni projekti, katastarska opština, TOPSIS metoda