Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 893-899


SPECIFIČNOSTI POSTUPKA OSNIVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.093
UDK: 528.4(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Mladen; Macanović, Dragan; Amović, Mladen; Popović, Branimir
 
 Rezime:
 Osnivanje katastra nepokretnosti u Republici Srpskoj, kao osnovne evidencije o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima, sastavni je dio Projekta registracije nekretnina u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj koristi se pristup koji ima za cilj formiranje evidencije koja objedinjuje geodetsko-tehničke i imovinsko-pravne podatke u jedinstvenu evidenciju, što je u skladu sa evropskih preporukama i direktivama. Ovaj projekat finansiran je sredstvima Svjetske banke i sredsvima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je i glavni nosilac aktivnosti vezanih za osnivanje katastra nepokretnosti. Osnivanje katastra nepokretnosti vrši se kroz Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima. U radu je dat pregled specifičnih momenata u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.
 
 Ključne reči:
 katastar nepokretnosti, evidencije nepokretnosti