Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 879-892


ANALIZA RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE 3D KATASTRA U SVETU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.092
UDK: 528.4:004.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Marinković, Goran; Nestorović, Žarko; Davidović, Marina
 
 Rezime:
 Tradicionalni katastar temelji se na prikazivanju zemljišta, odnosno katastarskih parcela u 2D obliku, na kojima su upisana vlasnička i druga stvarna prava na zemljištu. Pitanje koje se vremenom sve više nameće jeste da li je takvo tzv. ravno stanje danas zadovoljavajuće. Razvoj informacionih tehnologija i potrebe korisnika katastarskih podataka ukazuju nam kako više nisu dovoljni samo 2D prostorni podaci i poneke visine, već da bi trebalo detaljnije prostorno opisati objekte prava. Potreba za razvojem 3D katastra nastala je kao rezultat ubrzanog razvoja gradskih područja, sa velikim tržnim centrima, metroima, tunelima, gde dolazi do preklapanja i preplitanja konstrukcija. Ovo dovodi do otežane registracije prava i ograničenja u evidencijama koje se baziraju na 2D parceli. 3D katastar vrlo je aktuelna tema u svetskim geodetskim i katastarskim naučnim krugovima, ali malo se koja država može dičiti potpuno uspostavljenim i dovršenim 3D katastrom. Predmet istraživanja ovog rada jeste analiza razvoja 3D katastra u pojedinim svetskim državama, koje su učinile značajne korake i napretke u ovoj oblasti, sa ciljem da se utvrde osnove razvoja i implementacije 3D katastra, u trenutnom stepenu razvoja.
 
 Ključne reči:
 3D katastar, 3D katastarska parcela, 3D situacija