Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 893-899


СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.093
UDK: 528.4(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Младен; Мацановић, Драган; Амовић, Младен; Поповић, Бранимир
 
 Резиме:
 Оснивање катастра непокретности у Републици Српској, као основне евиденције о непокретностима и правима на непокретностима, саставни је дио Пројекта регистрације некретнина у Босни и Херцеговини. У Републици Српској користи се приступ који има за циљ формирање евиденције која обједињује геодетско-техничке и имовинско-правне податке у јединствену евиденцију, што је у складу са европских препорукама и директивама. Овај пројекат финансиран је средствима Свјетске банке и средсвима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, која је и главни носилац активности везаних за оснивање катастра непокретности. Оснивање катастра непокретности врши се кроз Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима. У раду је дат преглед специфичних момената у поступку оснивања катастра непокретности.
 
 Кључне речи:
 катастар непокретности, евиденције непокретности