Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 517-525


ANALIZA USLOVA GRAĐENJA DERIVACIONOG TUNELA U HERCEGOVINI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.055
UDK: 624.19
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Uljarević, Milan; Šupić, Slobodan
 
 Rezime:
 Tuneli su specifični objekti koji se grade ispod površine terena, u cilju savlađivanja nekih prepreka i mogu se svrstati u najsloženije inženjerske objekte za saobraćaj i transport, spajajući dve celine razdvojene preprekom. Predmet rada je analiza i poređenje metoda iskopa tunela za potrebe hidroelektrane “Dabar” u Nevesinju. Analiza je bazirana na projektno-tehničkoj dokumentaciji derivacionog tunela kao i dosadašnjim teorijskim i praktičnim istraživanjima i radovima. Cilj rada je da se proučavanjem i analizom više različitih metoda iskopa tunela (NATM, TBM metoda) i upoređivanjem njihovih karakteristika predloži optimalna metoda iskopa za konkretan objekat. Na osnovu analize uslova građenja (karakteristika lokacije), sagledano je i teoretski predloženo najpovoljnije rešenje i kombinacija rešenja, iskopa derivacionog tunela za potrebe hidroelektrane.
 
 Ključne reči:
 Tunel, metoda, iskop, rešenje, analiza