Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 441-449


ISKUSTVA ISPITIVANJA BETONSKE ARMATURE U SKLADU SA EN 10002-1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.046
UDK: 666.98
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džidić, Sanin; Čehić, Ena; Kozlica, Sabina
 
 Rezime:
 Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) je jedna od komponenta Projekta za prikupljanje i tretman otpadnih voda u Bihaću. Projekat PPOV-a uključuje projektovanje i izgradnju kompleksa hidrotehničkih objekata koji predstavljaju tehnološke dijelove postrojenja za tretman otpadnih voda. Budući da je konstrukcija većine objekata PPOV-a projektovana i izgrađena od armiranog betona, posebna pažnja je posvećena kontroli kvaliteta betona i armature. Fokus ovog rada je kontrola kvaliteta ugrađene betonske armature u objekte PPOV-a. Cilj ovog rada je da se prezentiraju, naglase i podijele iskustva sa stručnom javnošću u primjeni i implementaciji Evropske norme za betonsku armaturu - EN 10002-1 koja su stečena u Bosni i Hercegovini.
 
 Ključne reči:
 BAS EN 10002-1, Testiranje, Kontrola kvalitete armature, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda