Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 433-440


ISKUSTVA U ISPITIVANJU VODOOTPORNOSTI BETONA PRILIKOM IZGRADNJE PPOV U BIHAĆU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.045
UDK: 666.972.52
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kozlica, Sabina; Čehić, Ena; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Vodonepropusnost se definiše kao otpornost betonske konstrukcije na prodiranje vode pod određenim pritiskom. S obzirom da su hidrotehnički objekti uglavnom izrađeni od armiranog betona, sa namjenom zadržavanja vode, ovi objekti moraju biti vodonepropusni, pa se iz tog razloga posebna pažnja posvećuje projektovanju betonske mješavine, uključujući i dodatke betonu. Stoga, zadovoljavanje ovog kriterija je bilo nezaobilazno u projektovanju i izgradnji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću, kao dio šireg projekta za prikupljanje i tretman otpadnih voda. Tokom izgradnje ovog objekta, ispitivanje vodonepropusnosti je provedeno u skladu sa EN 12390-8:2010. Cilj ovog rada je da se prezentiraju iskustva ove vrste ispitivanja betona u skladu sa evropskim standardima kroz metodologiju, te obradu podataka i rezultate.
 
 Ključne reči:
 Vodonepropusni beton, Ispitivanje, Kontrola kvaliteta betona, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bihaću