Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 433-440


ИСКУСТВА У ИСПИТИВАЊУ ВОДООТПОРНОСТИ БЕТОНА ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ППОВ У БИХАЋУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.045
UDK: 666.972.52
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Козлица, Сабина; Чехић, Ена; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Водонепропусност се дефинише као отпорност бетонске конструкције на продирање воде под одређеним притиском. С обзиром да су хидротехнички објекти углавном израђени од армираног бетона, са намјеном задржавања воде, ови објекти морају бити водонепропусни, па се из тог разлога посебна пажња посвећује пројектовању бетонске мjешавине, укључујући и додатке бетону. Стога, задовољавање овог критерија је било незаобилазно у пројектовању и изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода у Бихаћу, као дио ширег пројекта за прикупљање и третман отпадних вода. Током изградње овог објекта, испитивање водонепропусности је проведено у складу са ЕN 12390-8:2010. Циљ овог рада је да се презентирају искуства ове врсте испитивања бетона у складу са европским стандардима кроз методологију, те обраду података и резултате.
 
 Кључне речи:
 Водонепропусни бетон, Испитивање, Контрола квалитета бетона, Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бихаћу