Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 347-357


UPOREDNA ANALIZA POŽARNE OTPORNOSTI AB STUBOVA PREMA ES 2 I SRPSKIM NORMAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.036
UDK: 624.042:614.84
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Knežević, Petar; Čifliganec, Cvetanka
 
 Rezime:
 Savremeni evropski propisi za projektovanje AB konstrukcija primenjuju se u zemljama Evropske Unije kao i u nekim zemalja van nje. Ovi propisi, za pojedine tipove konstrukcija, sadrže deo koji se odnosi na protivpožarno projektovanja. U jednom delu zemalja geografske Evrope, kao što je Srbija i još nekoliko zemalja bivše Jugoslavije, na snazi su stari, nacionalni propisi za projektovanje AB konstrukcija u kojima ne postoje nikakvi uslovi sa aspekta konstruktivnog protivpožarnog projektovanja. Iz ovih razloga, u ovom radu, numerički je analizirana požarna otpornost srednjeg AB stuba jedne višespratnice, projektovanog prema propisima ES2, i (još) važećim nacionalnim propisima za beton i armirani beton nekih zemalja bivše Jugoslavije. Različiti primenjeni koeficijenti sigurnosti za materijale i opterećenja, kao i posebni uslovi projektovanja stubova prema nekadašnjim JUS seizmičkim propisima, direktno utiču na nosivost stubova od armiranog betona u uslovima požara što je prikazano u radu. Usvojen je model standardnog požara koji se najčešće koristi u eksperimentima i numeričkim analizama. Za numeričku analizu požarne nosivosti AB stuba korišćen je softver SAFIR.
 
 Ključne reči:
 požarna otpornost, AB stubovi, numerička analiza, propisi