Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 25-32


MATEMATIČKO MODELISANJE 1D NEUSTALJENOG TEČENJA U OTVORENIM TOKOVIMA
 
UDK: 532.522:167.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirjana Isić, Miodrag Spasojević
 
 Rezime:
 U radu su prikazani razvoj i testiranje modela za linijsko neustaljeno tečenje u granatoj mreži kanala sa „unutrašnjim“ graničnim uslovima. Von-Neumann-ova analiza stabilnosti Preissmann-ove šeme je sprovedena za linearizovane jednačine tečenja. Numeričko rešenje de St. Venant-ovih jednačina je testirano na osnovu serije numeričkih eksperimenata, pri čemu su, izmeĎu ostalog, korišćeni i standardni ASCE testovi. U model granate mreže kanala su uključeni i testirani „unutrašnji“ granični uslovi.„Unutrašnji“ granični uslovi su testirani tako što je proveravano da li svaki od njih zadovoljava odgovarajuće hidrauličke zavisnosti za niz situacija neustaljenog tečenja.
 
 Ključne reči:
 Linijski model, neustaljeno tečenje, granata mreža tokova, „unutrašnji“ granični uslovi.