Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 17-24


NUMERIČKO REŠAVANJE TRANSPORTNE JEDNAČINE SA PRIMENOM NA PODZEMNE VODE
 
UDK: 519.6:502.51(26)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević
 
 Rezime:
 U ovom radu je predstavljen linijski numerički model za transport zagađivača. Da bi se postigla potrebna tačnost jednačina je rešavana kombinacijom HollyPreissmann-ove metode za advekciju i Crank-Nicholson-ove šeme metode konačnih razlika za difuziju. Upoređeni su rezultati rešavanja kompletne transportne jednačine dobijeni različitim metodama. Nakon toga jednačina je modifikovana za linijski transport zagađivača u podzemnoj vodi, koji je podložan biološkoj/hemijskoj razgradnji. Model je primenjen na primer transporta jona amonijuma NH4+.
 
 Ključne reči:
 Linijski transport zagađivača, numeričke metode, podzemna voda, biološka/hemijska razgradnja.