Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA








ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 7-16


POPREČNE VIBRACIJE PLOČA KOD STOHASTIČKI PROMJENJIVIH POREMEĆAJNIH SILA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA
 
UDK: 624.042.4/.7:681.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dragan D. Milašinović, Aleksandar Borković
 
 Rezime:
 U radu je prikazano modeliranje dinamičkog odziva pločastih savijajućih konstrukcija usljed dejstva proizvoljne dinamičke pobude. Jednačine kretanja su riješene transformacijom na normalne koordinate, dok su modalne jednačine riješene metodom “korak po korak”. Konačan odziv konstrukcije je dobijen superpozicijom po modovima. Prikazani algoritam je implementiran u softverskom paketu Mathematica i u programskom jeziku FORTRAN, te je dobijen program MKTSV. Verifikacija koda je izvršena poređenjem sa rezultatima dobijenim korišćenjem komercijalnog MKE programa ABAQUS.
 
 Ključne reči:
 Metod konačnih traka, zemljotres, dinamička analiza