Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 1037-1046


PRIMER ORGANIZACIJE OBJEDINJENOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.105
UDK: 65.016.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : S. Furundžić, Danilo; Ivaniš, Dragana; S. Furundžić, Božidar
 
 Rezime:
 Organizaciona struktura Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ – JP Kikinda, osnovanog 2014. godine u Kikindi, razmatra se u ovom radu. Novoosnovano JP Kikinda otpočelo je sa radom 2015. i objedinilo delatnosti postojećih pet javnih preduzeća. JP Kikinda, koje nije pravni sledbenik nijednog ranijeg preduzeća, osnovano je s ciljem da komunalne usluge budu efikasnije, jeftinije i kvalitetnije. Posle kratkog osvrta na komunalne delatnosti i organizaciju preduzeća, prikazano je pet javnih preduzeća, koja su u procesu gašenja, a zatim JP Kikinda, koje objedinjuje komunalne delatnosti. U radu se koriste organigrami, sačinjeni za razmatrana preduzeća. Priloženi organigrami ilustruju izvršeno objedinjenje delatnosti. Novo JP Kikinda, sa matričnom strukturom, pokazalo je niz prednosti tokom svog dosadašnjeg rada.
 
 Ključne reči:
 preduzeće, komunalno, javno, organizacija, struktura, Kikinda