Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 415-424


UTICAJ SADRŽAJA VLAGE NA KOEFICIJENT TOPLOTNE PROVODNOSTI BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.042
UDK: 691.32 : 536.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aškrabić, Marina; Josipović, Jovana; Petojević, Zorana; Mirković, Milica; Brajović, Ljiljana; Gospavić, Radovan; Radovanović, Slobodan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su opisani fizički procesi adsorpcije i transporta vlage koji dominantno utiču na fizičke i toplotne karakteristike betona, posebno uticaj veličine i rasporeda pora. Analiziran je drastičan porast koeficijenta toplotne provodnosti λ betona pri porastu relativne vlažnosti. Date su analitičke formule i grafici za λ u funkciji zapreminske mase i masene vlažnosti lakih i normalnih betona za vrednosti sadržaja vlage koji se javljaju u praksi. Formula se bazira na ekperimentalnim vrednostima za λ koje su dostupne u literaturi.
 
 Ključne reči:
 beton, sadržaj vlage, koeficijent toplotne provodnosti materijala