Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 361-372


MOGUĆNOSTI U RAZVOJU PREDNAPREGNUTIH MOSTOVSKIH NOSAČA OD LAKOG BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.036
UDK: 691.328.2 : 624.21.036.5/.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Balázs, György L.; Nemes, Rita; Lublóy, Éva
 
 Rezime:
 Lakoagregatni betoni predstavljaju izazov u razvoju mostovskih nosača sa smanjenom sopstvenom težinom. Uštede u troškovima prevoza montažnih nosača mogu biti značajne. U Mađarskoj su započeta opsežna istraživanja (u saradnji sa projektnim biroom i proizvodnim pogonom za izradu montažnih elemenata) u cilju razvoja mogućih betonskih mešavina i pravila projektovanja montažnih mostovskih nosača od lakoagregatnog betona. Posebni aspekti naših studija su bili: izbor vrste lakog agregata, projektovanje betonske mešavine, adekvatna nega, relativno visoke konačne čvrstoće i prilagođavanje procesa proizvodnje u proizvodnim pogonima. Dodatni zahtev je bio da se postigne i visoka rana čvrstoća. Kao deo istraživačkog projekta, urađen je prototip nosača od betona klase čvrstoće LC50 / 55 i klase gustine d 2.0. U radu se fokusiralo na dva glavna aspekta: veze između kablova i lakoagregatnog betona i trajnost (posebno otpornost na mraz i migraciju jona hlorida). Prototip nosač je proizveden u fabričkim uslovima i opterećen do loma.
 
 Ključne reči:
 LB, laki beton, mostovski nosač, gustina, montažni, prototip