Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 349-358


MODEL LATERALNO OPTEREĆENIH ŠIPOVA POMOĆU ”UMETNUTIH” GREDNIH ELEMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.035
UDK: 624.154.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marjanović, Miloš; Vukićević, Mirjana; König, Diethard; Schanz, Tom; Schäfer, René
 
 Rezime:
 Tačno modeliranje grupa šipova zahteva primenu složenih nelinearnih 3D simulacija, često sa potpunom diskretizacijom šipova. U cilju smanjenja složenosti ovakvih modela, kao i potrebnog računarskog vremena, poslednjih godina formulisan je “umetnuti” gredni element, koji je implementiran u računarske programe Metode konačnih elemenata, kao što je PLAXIS 3D. Ovaj koncept prvobitno je bio namenjen za modeliranje aksijalno opterećenih šipova i grupa šipova, dok njegove performanse pod lateralnim opterećenjem nisu u potpunosti istražene. U ovom radu dat je kratak prikaz različitih tehnika modeliranja lateralno opterećenih grupa šipova korišćenjem Metode konačnih elemenata. Analizirana je mogućnost primene “umetnutih” grednih elemenata za rešenje ovog problema i prikazana su ograničenja ovog modela.
 
 Ključne reči:
 “umetnuti” gredni element, lateralno opterećenje, grupa šipova, MKE, interakcija tla i objekta