Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 95-103


IMPLEMENTACIJA METERIJALNOG MODELA ZA ARMIRANI BETON U ANSYS-U
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.008
UDK: 666.982.2 : 004.4 ANSYS
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vitanov, Vladimir
 
 Rezime:
 ANSYS je jedan od najkorišćenijih softverskih paketa u analizi građevinskig konstrukcija konečnim elementina, kako u praktičnim tako i u naučno-istraživačkim ciljevima. Njegove prostrane biblioteke konačnih elemenata i materijalnih modela omogućavaju modelisanje različitih tipova konstrukcija sačinjenim od razlićitih tipova taterijala, izloženim različitim uticajima. Jedna posebno atraktivna osobina ANSYS-a koja osobito odgovara istraživačima je mogućnost dodavanja korisničkih elemenata ili materijala koji se ne sadrže u osnovnoj ANSYS instalaciji. Ovaj trud pretstavlja implementaciju neelastičnog materijalnog modela armiranog betona Darvina i Peknolda u ANSYS. Tačnost implemetancija je proverana i potvrđena poređenjem numeričkih rezultata sa eksperimentalnim koji se mogu naći u literaturi.
 
 Ključne reči:
 MKE, FORTRAN, programiranje, armirani beton, moterijalni model