Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 727-732


UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA LJUDSKIH NASELJA U RURALNIM SREDINAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.091
UDK: 502.131.1:711.437
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aleksić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Agenda 21 predstavlja predlog za delovanje, pored ostalog, i za održivi razvoj ljudskih naselja i ruralni razvoj, a sa sociološke strane za delovanje devet osnovnih društvenih grupa gde je od posebnog značaja autohtono stanovništvo i gotovo marginalizovano, siromašno stanovništvo ruralnih sredina. Lokalna agenda predstavlja plan akcija za sprovođenje ideja održivog razvoja na lokalnom nivou gde je neophodno da lokalne vlasti preuzmu ulogu glavnog pokretača za donošenje konkretnih planova i akcija u problematici zaštite ruralne sredine. Na primeru revitalizacije centra Krivog Vira predviđena je renstrukcija bazena i izgradnja plaže; čime se omogućava održivi razvoj ruralne sredine što predstavlja rezultat održivog planiranja.
 
 Ključne reči:
 Agenda 21, održivi razvoj, autohtono stanovništvo, rekonstrukcija bazena, ruralna sredina