Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 719-725


TEORIJSKI PRINCIPI I DIJAGRAMSKI METOD U ARHITEKTURI PITERA AJZENMANA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.090
UDK: 72.071.1Ajzenman P
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 Istraživanje prikazano u ovom radu bavi se radikalnim idejama i kompleksnim konceptima u stvaralaštvu jedne od najkontroverznijih ličnosti u savremenoj arhitekturi. Pod snažnim uticajem poststrukturalističkih mislilaca XX veka – Deride, Fukoa i Deleza – Ajzenman razvija specifičnu misao zasnovanu na konceptualnoj arhitektonskoj formi. Njegova arhitektura kreće se izvan tradicionalnih parametara izgrađenog objekta, te se predstavlja pre kroz dijagrame nego kroz ostvarene projekte. Kao takva, ova arhitektura više ne predstavlja pasivni prostor nastanjivanja, već složeni višemedijski događaj i instrument za konstituisanje društvene realnosti. Kroz primenu dijagrama, njegovo stvaralaštvo usmerava se ka formi, kao objektivnom cilju arhitekture. Teorijski i praktični principi u Ajzenmanovom stvaralaštvu pod stalnim su uticajem društveno-ekonomskih činilaca, i kao takvi okarakterisani su složenošću i višeslojnošću. Kompleksni konceptualni pristup i jedinstvo teorije i prakse jesu činjenice koje ovog arhitektu izdvajaju kao jednog od najznačajnijih na polju istraživanja granica arhitektonskog diskursa i stvaralaštva.
 
 Ključne reči:
 dekonstruktivizam, dijagram, arhitektonska forma, Piter Ajzenman