Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 691-696


MORFOLOGIJA OBJEKATA U ULOZI FORMIRANJA URBANOG KONTEKSTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.086
UDK: 711.6(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Brkljač, Dijana; Milinković, Aleksandra; Hiel, Ksenija; Đerić, Jovan
 
 Rezime:
 Različiti pristupi projektovanju dozvoljavaju vizuelno, morfološko, konceptualno i kolorističko usaglašavanje kada je u pitanju suočavanje izgrađenih i novoplaniranih struktura u naseljenim sredinama. Arhitektonsko okruženje predstavlja jedinstvenu celinu u koju se objekti interpoliraju po principu preuzimanja karakterističnih elemenata iz neposrednog okruženja ili korišćenjem novih formi kojima se postiže akcenat, a oktružujuće strukture dobijaju često drugačiji perceptivni utisak. Morfološko usaglašavanje novoprojektovanih objekata često je od velikog značaja za vizuelni doživljaj prostora, te je tako niz arhitektonsko-urbanističkih parametara poput građevinske i regulacione linije, visine krovnih venaca, konceptualnih podela u gabaritu objekta, broj spratova i drugo, značajno za pitanje oplemenjivanja i podizanja kvaliteta urbanog konteksta. Na primeru novosadskih objekata, u radu će biti prikazano i analizirano upravo pitanje kontekstualnosti sa aspekta vizuelne percepcije.
 
 Ključne reči:
 morfologija, kontekst, koncept, Novi Sad