Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 613-619


HIDROLOŠKI I KOMUNALNI USLOVI PODRUČJA TUZLE U FUNKCIJI POJAVE KLIZANJA TERENA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.076
UDK: 556.1: 624.131.537(497.6Tuzla)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Suljić, Nedim
 
 Rezime:
 Tuzla ima karakteristike umjerene kontinentalne klime sa specifičnostima lokalnog reljefa. Na području Tuzle u periodu od 2007. godine do 2014. godine registrovano je preko 2200 klizišta. Najveći broj registrovanih klizišta bio je u junu 2010. godine i u maju 2014. godine. U maju 2014. godine je registrovano nešto više od 1900 klizišta. Klizišta su ugrozila veliki broj putnih komunikacija. U junu 2010. godine i maju 2014. godine porušeno je ili znatno oštećeno oko 700 stambenih individualnih objekata. Ovaj rad analizira uticaj i značaj hidroloških parametara i uticaj neriješene odvodnje površinskih voda sa padinskih dijelova grada Tuzle sa aspekta pojave klizišta. Rad daje analizu direktne zavisnosti i veze količine padavina, nepostojanja oborinske kanalizacije ili neadekvatne oborinske kanalizacije sa padinskih dijelova grada u odnosu na pojavu nestabilnosti padina, a sve kroz primjere specifičnih klizišta u gradu Tuzli.
 
 Ključne reči:
 padavine, temperatura vazduha, neriješena odvodnja, klizišta.