Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 605-612


PRINCIP MODELISANJA TRANSPORTA ZAGAĐIVAČA U PRIRODNIM VODOTOCIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.075
UDK: 532.5:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana; Hovanj, Lajoš
 
 Rezime:
 U okviru ovog rada je prikazan princip ravanskog modelisanja transporta zagađivača u prirodnim vodotocima. Model obuhvata procese strujanja vode, oba oblika kretanja nanosa (suspendovani i vučeni), kao i procese transporta nekonzervativne zagađujuće materije koja je u interakciji sa nanosom preko procesa adsorpcije/desorpcije. Formulisanje jednačine transporta zagađivača obuhvataju njegovu pojavu u rastvorenom i adsorbovanom obliku. Razmena između dva vida pojave zagađivača (rastvoreni i adsorbovani) je opisan preko kinetičkih procesa prvog reda, pri čemu je modelisanje koeficijenata razmene usko povezano sa dostupnom površinom za adsorpciju.
 
 Ključne reči:
 Ravanski numerički model, strujanje, nanos, transport nekonzervativnog zagađivača