Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 483-490


KAPACITET PREDUZEĆA IZ JAVNOG SEKTORA ZA ODRŽAVANJE AUTOPUTEVA U AZERBEJDŽANU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.061
UDK: 625.76(479.24)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Istražena je postojeća praksa u održavanju puteva sa cilјem da se izgradi strategija za obavlјanje aktivnosti eksploatacije i održavanja na mreži autoputeva. Obavljeni su intervjui sa klјučnim akterima, uklјučujući rukovodioce održavanja u državnoj upravi za puteve i u jedinicama za održavanje puteva, uz procenu kapaciteta i identifikaciju potencijalnih partnera kako unutar administracije, tako i u privatnom sektoru. Stanje i kapacitet postojećih jedinica za održavanje puteva su razmatrani sa cilјem pobolјšanja prakse upravlјanja i održavanja autoputeva.
 
 Ključne reči:
 preduzeća iz javnog sektora, održavanje, autoputevi, kapacitet