Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 191-197


PROTIVPROBOJNO OSIGURANJE AB PUNIH PLOČA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE PRIMENOM PEIKKO PSB ČEPOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.024
UDK: 624.072.1.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kokrehel, Zsolt
 
 Rezime:
 U konstrukcijama veza stubova sa armiranobetonskom punom pločom direktno oslonjene na AB stubove su uvek najkritičnija mesta u konstrukciji. Postoji više načina proračuna i armiranja veze. Još važeći srpski standard predviđa osiguranje sa uzengijama u oformljenim gredicama u ploči oko stuba. Očekuje se skoro usvajanje Eurocode 1992 da bude i u Srbiji važeći. Evrokod 2 predviđa u potpunosti drugi pristup proračunu i načinu armiranja u odnosu na PBAB ‘87. Proračun se temelji na prostornoj rešetki modela pritisnute dijagonale i zategnute vertikale - strut and tie model. Analizom rezultata proračuna prema starom i novom propisu, kao i uzimanjem u obzir nacionalnih dodataka uz Eurocode 1992 dobija se jedna lepeza maksimalnih nosivosti na proboj pri istim ulaznim parametrima. U ovom radu je kratak osvrt na važeću regulativu i na nadolazeći stari-novi standard Eurocode 1992, 2004/AC:2010.
 
 Ključne reči:
 Probojno osiguranje, Strut and Tie, Eurocode 1992, PSB armaturni čepovi