Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 149-158


METODE ZA PROCENU EKSTERNIH TROŠKOVA SAOBRAĆAJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.15
UDK: 656.1:338.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Kamel, Howaida
 
 Rezime:
 Eksterni troškovi saobraćaja predstavljaju uticaje na društvo izražene u novčanim jedinicama, kao posledice saobraćajnih aktivnosti, ali koji nisu direktno nastali od aktivnosti kojima upravlja agencija za puteve i/ili od korisnika saobraćajnih usluga. Korisnici puteva zahtevaju skupu infrastrukturu i ostvaruju različite eksterne troškove, kako u saobraćaju (zagušenja i udesi), tako i prema ostatku populacije (udesi, zagađenja, buka, degradacija životne sredine). Analiza eksternih troškova saobraćaja se najčešće, u oblasti ekološke ekonomije, koristi za definisanje i analizu koristi koje se ostvaruju ulaganjima u zaštitu i unapređenje životne sredine u oblasti saobraćaja. Procena eksternih troškova se obavlja kako bi se isti mogli, u određenoj meri, povezati i sa sredstvima uloženim u oblasti puteva. Ovaj rad predstavlja opšti pregled eksternih troškova saobraćaja sa posebnim naglaskom na metode za njihovu procenu, neophodne ulazne i izlazne elemente korisne za internalizaciju troškova.
 
 Ključne reči:
 Saobraćaj, životna sredina, eksterni troškovi, procena, internalizacija