Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 159-164


PRIMENA DIJAGRAMA U PROCESU ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.16
UDK: 681.5.04 : 72.01
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera; Aladžić, Viktorija
 
 Rezime:
 Dijagrami u arhitekturi predstavljaju vizuelizaciju misaonog procesa, odnosno selektivnu apstrakciju koncepta ili ideje prevedenu u formu crteža. Pored toga, oni omogućavaju uvid u način mišljenja o i u arhitekturi, čime stvaraju balans između vizuelnog i misaonog. Predmet istraživanja prikazanog u ovom radu jesu dijagrami kao specifičan vid arhitektonske reprezentacije, kao i mogućnosti i značaj njihove primene u projektantskom procesu. Dijagrami u arhitekturi stari su gotovo koliko i sama inženjersko-umetnička disciplina, te su element nekih od najznačajnijih studija o arhitekturi tokom svih istorijskih perioda – što rezultuje velikim brojem različitih definicija dijagrama, ali i vrlo različitim konceptualizacijama njihovih odlika, funkcija i primene. Dijagrami postaju deo savremenog arhitektonskog diskursa tokom osamdesetih i devedesetih godina XX veka, pogotovo kroz rad arhitekata poput Bernara Čumija, Pitera Ajzenmana, Rema Kolhasa, SANAA-e i drugih. Primena dijagrama u procesu projektovanja omogućava objedinjavanje nekih od suštinskih aspekata struke: arhitektonsku reprezentaciju i oblikovni proces, kao i pitanje koncepta arhitektonsko-urbanističkog projektovanja u vremenu brzih promena na svim nivoima savremenog društva. Cilj istraživanja je analiza dijagrama kao specifičnog medijuma za obradu velikog broja informacija koje arhitekta treba da sagleda i inkorporira u arhitektonsko delo. Na osnovu toga, pretpostavlja se da arhitektonski dijagram omogućuje stvaraocu utvrđivanje i analizu specifičnih elemenata ideje ili fizičke forme, pri tom neprekidno zadržavajući koncept celovitosti arhitektonskog dela.
 
 Ključne reči:
 Dijagram, projektantski proces, arhitektonska reprezentacija