Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 757-762


TRGOVI NOVOG SADA KAO NEPREPOZNATLJIVI JAVNI PROSTORI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.102
UDK: 712.254(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hiel, Ksenija; Blagojević, Ivana
 
 Rezime:
 Trg je uz ulicu najstariji urbani element svakog naselja. Funkcija trga kao otvorenog prostora grada od prvih pojava pa do danas se suštinski nije menjala. To su prostori socijalizacije, na kojima su se odvijale raznovrsne delatnosti od razmene informacija i dobara, preko održavanja različitih profanih i sakralnih ceremonija do spontanog okupljanja građana radi svakodnevnog susreta i viđenja prilikom kojih su se razmenjivala mišljenja i delili saveti. Razvojem gradova osim glavnog gradskog trga, koji je po svojoj logici i karakteru obično bio smešten u centru naselja, počeli su da se formiraju i drugi trgovi koji su dobijali specifične namene. Veličina naselja i način života u određenom društvenom uređenju uslovljavao je broj trgova, njihovu veličinu, oblik i naravno funkciju. Da bi se određeni otvoreni javni prostor grada doživeo kao trg neophodno je da omotač trga budu arhitektonski objekti. Bez ovih fizičkih „kulisa“ otvoreni prostori se teško percipiraju kao zatvorene i ograničene strukture javnog prostora grada. Prilikom percepcije određenog prostora i stvaranja identiteta posmatrač ima pred sobom niz sekvenci, koji svojom fragmentacijom utiču na formiranje celokupne slike. Da bi se pojedinac identifikovao sa prostorom na kojem se nalazi potrebno je da on bude saglediv u svojim granicama, jer se samo tako može poistovetiti sa mestom. U ovom radu se istražuju otvoreni javni prostori u Novom Sadu, koji samo svojim nazivom predstavljaju trgove, a kod građana se doživljavaju kao parking prostori, saobraćajno čvoriše, ozelenjena površina ili pijaca - tržnica . Istraživanje treba da ukaže na nedostatke u elementima koji bi ih i u percepciji klasifikovali kao najznačajnije parametre urbanog prostora trga. Analiza uticajnih faktora kao što su položaj u urbanoj matrici grada, veličina, oblik, dimenzije, uređenost, dostupnost, opremljenost i kvalitet boravka na njima treba da ukaže koji od faktora su pozitivni i treba ih zadržati, a koji narušavaju i onemogućavaju doživlja prostora kao trg. Cilj rada je ispitivanje parametara koji utiču na identifikaciju javnog prostora kako bi se on mogao doživeti kao prostor trga.
 
 Ključne reči:
 Trg, javni prostor, identitet