Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 22, 2013.god., str. 17-30


IZBOR RACIONALNOG METODA ANALIZE ARMIRANOBETONSKIH POLIEDARSKIH LJUSKI U FUNKCIJI NJIHOVOG RASPONA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.002
UDK: 624.074:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Danica Goleš, Dragan Milašinović, Žarko Živanov
 
 Rezime:
 Dve armiranobetonske poliedarske ljuske, raspona 20 i 30 m, dimenzionisane su prema presečnim uticajima određenim primenom linearnog metoda konačnih traka. Za odabrane karakteristične preseke ljuski konstruisani su interakcioni dijagrami sa krivama loma dobijenim primenom radnih dijagrama betona i armature prema Evrokodu 2 i reološko-dinamičkoj analogiji. Sukcesivnim povećanjem opterećenja kroz geometrijski nelinearnu analizu konstrukcija primenom harmonijski spojenog metoda konačnih traka određeno je granično opterećenje ljuski, pri kojem dolazi do loma karakterističnih preseka. Poređenjem koeficijenata sigurnosti sračunatih na osnovu rezultata linearne i geometrijski nelinearne analize izveden je zaključak o racionalnom metodu analize zavisno od dužine ljuske.
 
 Ključne reči:
 Armirani beton, poliedarska ljuska, metod konačnih traka, linearna analiza, geometrijski nelinearna analiza, dužina ljuske.