Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 21, 2012.god., str. 159-166


KATASTARSKI PREMER GRADA SUBOTICE IZ 1838. GODINE
 
UDK: 528.4 (497.113 Subotica) ”1838/1839”
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Viktorija Aladžić
 
 Rezime:
 Prvi katastarski premer grada Subotice izvršen je u periodu između 1838. i 1839. godine. Kraljevski komesar Šandor Kasonji izdao je 1836. godine uredbu o davanju imena ulicama i uspostavljanju kućnih brojeva u slobodnom kraljevskom gradu Marija Tereziopolisu, današnjoj Subotici. Ugovor o premeravanju unutrašnje teritorije grada, gradskih vinograda, njiva i mlake sklopljen je sa inžinjerima Šandorom Totom i Gavrom Aradskim 1837. godine. Inžinjeri su imali obavezu i da naprave crteže, karte i katastarske knjige. Ovaj posao završen je 1841. godine. Katastarske knjige su sačuvane u Istorijskom arhivu Subotice ali su katastarske karte još tokom XIX veka nestale. Na osnovu katastarskih knjiga bilo je moguće izvršiti rekonstrukciju katastarske karte koja je zajedno sa katastarskim knjigama izvor značajnih podataka o razvoju gradu u prvoj polovini XIX veka.
 
 Ključne reči:
 Katastarska karta, urbanističko planiranje, arhitektura, stanovništvo, Subotica, XIX vek